ວັນອາທິດ ທີ 5 ທັນວາ 2021

ໃຜ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃດແດ່ ທີ່ມີສິດສະເໜີຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍ?

ໃຜ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃດແດ່ ທີ່ມີສິດສະເໜີຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມໝາຍ ມາດຕາ 4 ກໍານົດວ່າ "ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທີ່ມີສິດສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ຕີຄວາມໝາຍນັ້ນ ມີ ດັ່ງນີ້:

 • ປະທານປະເທດ;
 • ລັດຖະບານ;
 • ກໍາມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
 • ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ;
 • ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ;
 • ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ.

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາສໍານັກງານ ແລະ ສະຖາບັນ ກໍມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຕີຄວາມໝາຍເນື້ອໃນ ຫຼື ບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງກົດໝາຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ.

ພະນັກງານອາວຸໂສ, ພະນັກງານບໍານານ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ກໍໃຫ້ສະເໜີຫາອົງການທີ່ຕົນເຄີຍເຮັດວຽກນໍາໃນທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ".

1. ປະທານປະເທດ (President of the State)

ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ມາດຕາ 65 ກໍານົດວ່າ "ປະທານປະເທດ ເປັນປະມຸກລັດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເປັນປະທານສະພາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ, ເປັນແມ່ທັບກໍາລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອໍານາດອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດຊາດ".

ປະທານປະເທດ ໃນຖານະທີ່ເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດສະເໜີສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ຈຶ່ງມີສິດສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ.

ຂໍ້ສັງເກດປະການໜຶ່ງກໍຄື ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2003) ມາດຕາ 59 ກໍານົດໃຫ້ ປະທານປະເທດ ເປັນບຸກຄົນ (Person). ແຕ່ຕໍ່ມາພາຍຫຼັງມີການປະກາດໃຊ້ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ມາດຕາ 59 ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ປະທານປະເທດ ມີສະຖານະເປັນການຈັດຕັ້ງ (Entity) ບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນ (Person) ຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກສະຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍ (Legal Status) ຂອງປະທານປະເທດ ຕາມມາດຕາ 65 ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ປະທານປະເທດ ເປັນທັງປະມຸກຂອງລັດ (Head of State), ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຄົນທັງຊາດ (Representative), ເປັນຫົວໜ້າຂອງໜ່ວຍງານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງລັດ (Chief of Security Council) ແລະ ເປັນແມ່ທັບ (Supreme Commander) ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງລັດ (Entity of State) ບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນນັ້ນເອງ.

2. ລັດຖະບານ (Government)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 2 ກໍານົດວ່າ "ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນ ອົງການບໍລິຫານແຫ່ງລັດ ຊຶ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານປະເທດ".

ລັດຖະບານ ໃນຖານະທີ່ເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດສະເໜີສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ຈຶ່ງມີສິດສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ.

3. ກໍາມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (Committees of the National Assembly)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 43 ກໍານົດວ່າ "ກໍາມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງກໍາມາທິການ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະຂອງແຕ່ລະກໍາມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ".

ເຖິງວ່າກໍາມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະບໍ່ແມ່ນການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດສະເໜີສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ແຕ່ໃນຖານະທີ່ເປັນເສນທິການໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາບັນຫາຕ່າງໆ ຈຶ່ງມີສິດສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

4. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ (Supreme People’s Court)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 20 ວັກທີໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ "ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແມ່ນ ອົງການພິພາກສາສູງສຸດຂອງ ສປປ ລາວ, ມີພາລະບົດບາດດໍາເນີນການພິພາກສາຄະດີ, ຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ບໍລິຫານ, ກວດກາທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຊີ້ນໍາການເຄື່ອນໄຫວ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສານປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສານທະຫານໃນທົ່ວປະເທດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ".

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໃນຖານະທີ່ເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດສະເໜີສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ຈຶ່ງມີສິດສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ.

5. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ (Supreme People’s Procuratorate)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 12 ກໍານົດວ່າ "ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແມ່ນ ອົງການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ ຂອງລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ,​ ມີພາລະບົດບາດຊີ້ນໍາ, ນໍາພາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນລຸ່ມ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນທົ່ວປະເທດ".

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໃນຖານະທີ່ເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດສະເໜີສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ຈຶ່ງມີສິດສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ.

6. ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ (Lao Front for National Development and mass organisations at central level)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແນວລາວສ້າງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ກໍານົດວ່າ "ແນວລາວສ້າງຊາດ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງສໍາພັນທາງການເມືອງ ຂອງທົ່ວສັງຄົມ, ເປັນສະຫະພັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊັ້ນຄົນ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ລວມທັງຕົວແທນຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ບົນພື້ນຖານຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ສະໝັກໃຈ".

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະບານລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 2 ກໍານົດວ່າ "ກໍາມະບານລາວ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທີ່ກວ້າງຂວາງ ໃນລະບົບການເມືອງ ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແກນນໍາ, ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງ ສະມາຊິກກໍາມະບານ, ກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານອື່ນໆ".

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ມາດຕາ 2 ວັກທີໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ "ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ເປັນອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ".

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມາດຕາ 2 ວັກທີໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ "ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແກນນໍາ, ເປັນການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວໜຸ່ມລາວຜູ້ຫ້າວຫັນ, ດີເດັ່ນ, ໄດ້ຜ່ານການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ຈາກຂະບວນການຂອງມະຫາຊົນ".

ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັ້ດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ໃນຖານະທີ່ເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດສະເໜີສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ຈຶ່ງມີສິດສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ.


ໂດຍ: ວິລະຍົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ:

 1. ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015;
 2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2015;
 3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016;
 4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 22/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2017;
 5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2017;
 6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແນວລາວສ້າງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 49/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018;
 7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະບານລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 39/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017;
 8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2013;
 9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 15/ສພຊ, ລົງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2017;
 10. ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 0133/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 4 ທັນວາ 2013.
Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ