ວັນອາທິດ ທີ 5 ທັນວາ 2021

ທໍາລາມົກ ແລະ ທໍາອະນາຈານ: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ທໍາລາມົກ ແລະ ທໍາອະນາຈານ: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປະມວນອາຍາ ມາດຕາ 258 ກໍານົດວ່າ "ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ເສບສົມ ຫຼື ໄດ້ເຜີຍອະໄວຍະວະເພດຂອງຕົນ ຕໍ່ໜ້າຊຸມຊົນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ".

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 259 ວັກທີໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ "ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ມີການກະທໍາທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມອັບອາຍທາງເພດຂອງບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍຝືນໃຈຂອງຜູ້ນີ້ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ສອງປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 3,000,000 ກີບ ຫາ 10,000,000 ກີບ." ແລະ ວັກທີສອງ ກໍານົດວ່າ "ໃນກໍລະນີຫາກກະທໍາອະນາຈານເດັກ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ຫົກເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5,000,000 ກີບ ຫາ 20,000,000 ກີບ".

ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ຂອງ ການທໍາລາມົກ ແລະ ການທໍາອະນາຈານ ມີ ດັ່ງນີ້:

ນິຍາມ:

ການທໍາລາມົກ ແມ່ນ ການເສບສົມ ຫຼື ການເຜີຍອະໄວຍະວະເພດຂອງຕົນ ຕໍ່ໜ້າຊຸມຊົນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.

ການທໍາອະນາຈານ ແມ່ນ ການກະທໍາທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມອັບອາຍທາງເພດ ຂອງບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍການຝືນໃຈ.

ວັດຖຸກໍາ:

ການທໍາລາມົກ ແລະ ການທໍາອະນາຈານ ແມ່ນ ການກະທໍາຜິດທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ.

ພາວະວິໄສ:

ການທໍາລາມົກ ສະແດງອອກຢູ່ 2 ລັກສະນະ ຄື:

  1. ການມີເພດສໍາພັນ ດ້ວຍການໃຊ້ອະໄວຍະວະເພດດ້ວຍການ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດ ກັບ ອະໄວຍະວະອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ ຂອງບຸກຄົນສອງຄົນຂຶ້ນໄປ ຊຶ່ງການມີເພດສໍາພັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຈໍາກັດຢູ່ສະເພາະແຕ່ຕໍ່ໜ້າຊຸມຊົນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນະເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າໄດ້ມີເພດສໍາພັນ ຫຼື ເຜີຍອະໄວຍະວະເພດ ຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນ ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາລາມົກ.
  2. ການເປີດເຜີຍອະໄວຍະວະເພດຂອງຕົນ ຕໍ່ໜ້າຊຸມຊົນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເຊັ່ນ ການເປືອຍກາຍ, ການຖ່າຍເບົາ.

ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄົນເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຫຼື ມີຄົນໄປມາຢູ່ບໍ່ຂາດ ຊຶ່ງສາມາດແຍກອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື (1) ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕາມສະພາບ ຊຶ່ງມີຄົນເຄື່ອນໄຫວໄປມາເປັນປະຈໍາ ເຊັ່ນ ຕະຫຼາດ, ໂຮງໝໍ ແລະ (2) ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕາມເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ ໂຮງຮຽນ, ສໍານັກງານ, ອົງການ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການເສບສົມ ຫຼື ການເຜີຍອະໄວຍະວະເພດຂອງຕົນ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຊຸມຊົນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເຖິງຈະມີຄົນ ຫຼື ບໍ່ມີກໍຕາມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາລາມົກທັງນັ້ນ.

ການທໍາອະນາຈານ ສະແດງອອກດ້ວຍການແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມອັບອາຍທາງເພດຂອງບຸກຄົນອື່ນ ເຊັ່ນ ການກອດ, ການຈູບ, ການຫອມ, ການຈັບ, ການບາຍ ຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ຂອງເດັກ ຫຼື ການຈັບ, ການບາຍ, ການເຜີຍ ອະໄວຍະວະເພດ ຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ຂອງເດັກ ໂດຍການຂືນໃຈຂອງຜູ້ຖືກກະທໍາ ຊຶ່ງການທໍາອະນາຈານ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກສະຖານທີ່ ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດສະເພາະແຕ່ຊຸມຊົນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເຊັ່ນ ອາດຈະກີດຂຶ້ນຢູ່ເຮືອນ, ກ້ອງຕົ້ນໄມ້, ຖຽງນາ ກໍໄດ້.

ອັດຕະວິໄສ:

ການທໍາລາມົກ ແລະ ການທໍາອະນາຈານ ແມ່ນ ການກະທໍາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ກະທໍາຜິດຮູ້ວ່າ ການທໍາລາມົກ ແລະ ການທໍາອະນາຈານ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ ກໍຄື ເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ແລະ ຜູ້ກະທໍາຜິດ ກໍຄາດຄະເນໄດ້ເຖິງຜົນສະທ້ອນຂອງການທໍາລາມົກ ແລະ ການທໍາອະນາຈານ ແຕ່ຜູ້ກະທໍາຜິດກໍຍັງຈົງໃຈເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ.

ເຈົ້າກໍາ:

ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາລາມົກ ແລະ ການທໍາອະນາຈານ ແມ່ນ ເຈົ້າກໍາທົ່ວໄປ ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີສະຕິສໍາປະຊັນຍະ, ບໍ່ເປັນບ້າເສຍຈິດ ແລະ ເຖິງກະສຽນອາຍຸທາງອາຍາ ສິບຫ້າປີ ຂຶ້ນໄປ.

ກ່າວໂດຍສະຫຼຸບ ການທໍາລາມົກ ແລະ ການທໍາອະນາຈານ ຄືກັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ແມ່ນ ການກະທໍາຜິດທີ່ແຕະຕ້ອງຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ, ເປັນການກະທໍາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ຜູ້ກະທໍາຜິດ ແມ່ນ ເຈົ້າກໍາທົ່ວໄປ. ສ່ວນຄວາມແຕກຕ່າງ ແມ່ນຢູ່ບ່ອນວ່າ ການທໍາລາມົກ ແມ່ນ ການກະທໍາຜິດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະເພາະແຕ່ຊຸມຊົນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນະເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນການທໍາອະນາຈານ ແມ່ນ ການກະທໍາຜິດທີ່ຂືນໃຈຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ຂອງເດັກ ທີ່ຖືກກະທໍານັ້ນ ຊຶ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດສະເພາະ.


ບົດຄວາມໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ:

  • ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017;
  • ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ ເຫຼັ້ມ 2, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2010.
Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ