ວັນອາທິດ ທີ 5 ທັນວາ 2021

ລວມຊື່ກະຊວງ ແລະ ກົມຕ່າງໆ ເປັນພາສາອັງກິດ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ລວມຊື່ກະຊວງ ແລະ ກົມຕ່າງໆ ເປັນພາສາອັງກິດ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

muan.la ໄດ້ລວບລວມເອົາຊື່ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ກົມຕ່າງໆ ທີ່ເປັນມາໃຫ້ທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໄດ້ນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນວຽກງານ, ການຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ເກັບກຳມາຈາກເວັບໄຊທາງການຂອງກະຊວງທັງໝົດ.

1. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ: Ministry of Foreign Affairs

 • ຫ້ອງການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມກົງສຸນ: Department of Consular
 • ກົມການຂ່າວ: Department of Press
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມອາຊຽນ: Department of ASEAN
 • ກົມອາຊີປາຊີຟິກ ແລະ ອາຟຣິກາ: Department of Asia, Pacific and Africa
 • ກົມເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ: Department of Europe and America
 • ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ: Department of International Organization
 • ກົມເສດຖະກິດ: Department of Economic Affairs
 • ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ: Department of Treaties and Law
 • ກົມພິທີການທູດ: Department of Protocol
 • ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ: The Office of the National Boundary Committee
 • ກົມພົວພັນຄົນເຊື້ອຊາດລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ: Department of Lao Oversea Affairs
 • ກົມການເງິນ: Department of Finance
 • ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ: Institute of Foreign Affairs
 • ຫ້ອງການບໍລິການສະຖານທູດ: Diplomatic Service Bureau


ພາບ: Jonas Smith / Unsplash

2. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ: Ministry of Industry and Commerce

 • ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ: Department of Industry and Handicrafts
 • ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ: Department of Small and Medium Enterprise Promotion
 • ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ: Department of Enterprise Registration and Management
 • ກົມການຄ້າພາຍໃນ: Department of Domestic Trade
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ: Economic Research Institute for Industry and Trade
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ: Department of Import and Export
 • ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ: Department of Trade Promotion
 • ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ: Department of Foreign Trade Policy


ພາບ: veeterzy / Unsplash

3. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ : Ministry of Natural Resources and Environment

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Coopoeration
 • ກົມການເງິນ: Department of Finance
 • ກົມນິຕິກຳ: Department of Legal Affairs
 • ກົມທີ່ດິນ: Department of Land
 • ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ: Department of Water Resources
 • ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: Department of Natural Resources and Environment Policy
 • ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ: Department of Environmental Quality
 • ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ: Department of Pollution Control
 • ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ: Department of Climate Change
 • ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ: Department of Meteorology and Hydrology
 • ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ: Lao National Mekong River Commission Secretariat
 • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: Institute for Natural Resources and Environment Research
 • ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: Information Center for Natural Resources and Environment
 • ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: Natural Resources and Environment Inspection Office
 • ສູນຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: Natural Resources and Environment Training Center


ພາບ: Imat Bagja Gumilar / Unsplash

4. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: Ministry of Agriculture and Forestry

 • ກົມກະສິກຳ: Department of Agriculture
 • ກົມປ່າໄມ້: Depertment of Forestry
 • ກົມຊົນລະປະທານ: Department of Irrigation
 • ກົມກວດກາປ່າໄມ້: Department of Forestry Inspection
 • ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ: Department of Agriculture Land Management
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ: Department of Planning and Finance
 • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ: National Agriculture and Forestry Research Institute
 • ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ: Department of Technical Extension and Agro-processing
 • ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: Department of Livestock and Fisheries
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ: Department of Rural Development and Cooperative
 • ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ: Department of Policy and Legal Affairs
 • ຄະນະກຳມະການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: Council for Science and Technology
 • ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ: Poverty Reduction Fund (PRF)


ພາບ: H Shaw / Unsplash

5. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ຫ້ອງການປະກັນຂຸຂະພາບ: National Health Insurance Bureau
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່: Department of Communicable Disease Control
 • ກົມການເງິນ: Department of Finance
 • ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ: Department of Food and Drug
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ: Department of Hygiene and Health Promotion
 • ກົມປິ່ນປົວ: Department of Treatment and Rehabilitation
 • ກົມການສຶກສາສາທາລະນະສຸກ: Department of Public Health Education


ພາບ: sol / Unsplash

6. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ: Ministry of Labour and Social Welfare

 • ກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ: Department of Policy to Devotees, Disability and the Elderly
 • ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ: Department of Skills Development and Employment Service
 • ກົມຄຸ້ມຄອງ: Department of Management
 • ກົມປະກັນສັງຄົມ: Department of Social Security
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ: Department of Planning and International Cooperation
 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ສະຖາບັນພັດທະນາສືມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ: Lao-Korea Institute for Skills Development
 • ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ: National Regulatory Authority for UXO/Mine Action Sector in Lao PDR
 • ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ: National Social Security Fund
 • ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ: Employment Service Center
 • ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ: Department of Social Welfare
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ສູນອົງຄະທຽມ: COPE Visitor Center


ພາບ: Science in HD / Unsplash

7. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: Ministry of Science and Technology

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ: Department of Standards and Metrology
 • ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ: Cabinet of Lao Academy Of Science
 • ກົມວິທະຍາສາດ: Department of Science
 • ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ: Department of Technology and Innovation
 • ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ: Department of Intellectual Property
 • ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ: Department of Digital Technology
 • ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ: Biotechnology and Ecology Institute
 • ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່: Renewable Energy and New Materials Institute
 • ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ: Computer Technology and Electronics Institute
 • ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: Institute of Science and Technology Management


ພາບ: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

8. ກະຊວງຍຸຕິທຳ: Ministry of Justice

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມກົດໝາຍ: Department of Laws
 • ກົມທະບຽນສານ: Department of Notary
 • ກົມຮ່ວມມືສາກົນ: Department of International Cooperation
 • ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ: Center for the Resolution of Economic Disputes
 • ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ: Department of Judgement Enforcement
 • ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ: Department of Judicial System Promotion
 • ກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ: Department of Inspection and Legislation Evaluation
 • ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ: Department of Law Dissemination
 • ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ: National Judicial Institute

9. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມການເງິນ: Department of Finance
 • ກົມຂົວທາງ: Department of Roads
 • ກົມຂົນສົ່ງ: Department of Transport
 • ກົມໂຍທາທິການທາງນໍ້າ: Department of Water Supply
 • ກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ: Department of Housing and Urban Planning
 • ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ: Department of Civil Aviation
 • ກົມທາງລົດໄຟ: Department of Railway
 • ສະຖາບັນໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ: Public Works and Transport Institute
 • ສະພາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: Science and Technology Academy
 • ສູນຝຶກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນຂົ່ງ: Public Works and Transport Training Center
 • ກອງຄຸ້ມຄອງສະໜາມບິນ: Lao Airports Authority
 • ກອງຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ: Lao Air Traffic Management
 • ກອງຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ: Lao Railway Authority
 • ຫ້ອງການດັດສົມນໍ້າປະປາ: Water Supply Regulatory Office


ພາບ: Mario Caruso / Unsplash

10. ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ: Ministry of Post, Telecommunication and Communication

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມການເງິນ: Department of Finance
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມ: Telecommunication Regulatory Authority
 • ກົມໄປສະນີ: Department of Post
 • ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່: Department of Radio Frequency
 • ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ: National Internet Center
 • ສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: Information and Communication Technology Promotion Center
 • ກົມໄອຊີທີ: Department of Information and Communication Technology / Department of ICT
 • ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ: E-Goverment Center
 • ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸດເສີນທາງຄອມພິວເຕີ: Computer Emergency Response Center
 • ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: Information and Communication Technology Institute

11. ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ: Ministry of Public Security

 • ກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ: General Department of Public Security
 • ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ: General Department of Police
 • ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ: General Department of Logistics
 • ກົມໃຫຍ່ການເມືອງ: General Department of Political
 • ກົມກວດການ-ກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ: Department of Family Registration
 • ກົມຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ: Department of Science Research and History
 • ກົມສື່ສານ: Department of Communication


ພາບ: Adli Wahid / Unsplash

12. ກະຊວງພາຍໃນ: Ministry of Home Affairs

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ: Department of Governance Development
 • ກົມປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ: Department of Civil Servant Assessment and Development
 • ກົມຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ: Department of Ethnic and Religious Affairs
 • ສູນສຳຫຼວດ, ວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່: Surveying and Mapping Center
 • ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ: Department of Local Administration
 • ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ: Department of Civil Servants Management
 • ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ: Department of National Mapping
 • ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ: Department of National Documents
 • ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ: Department of Population Management
 • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ: Administrative Science Research and Training Insititue

13. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ: Bank of Lao PDR

 • ຫ້ອງການ: Administration Department
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Organization and Personnel Department
 • ກົມກວດກາພາຍໃນ: Internal Audit Department
 • ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ: Monetary Policy Department
 • ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ: Commercial Bank Supervision Department
 • ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ: Finacial Insitution Department
 • ກົມບໍລິການທະນາຄານ: Banking Operation Department 
 • ກົມຮ່ວມມືສາກົນ: International Cooperation Department
 • ກົມບັນຊີ ແລະ ການເງິນ: Accounting and Finance Department
 • ກົມພິມຈຳໜ່າຍ: Currency Issuing Department
 • ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: Information Technology Department
 • ກົມນິຕິກຳ: Legal Department
 • ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ: Payment System Department
 • ສະຖາບັນການທະນາຄານ: Banking Institute
 • ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ: Lao Securities Commission Office
 • ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ: Anti Money Laundering Intelligence Unit
 • ໂຮງພິມທະນະບັດ ທຫລ: Printing House
 • ສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜີ້: Debit Purchasing Sevices Center
 • ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ: Depositor Protection Center
 • ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງ ສປປ ລາວ: Credit Information Company
 • ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ: Lao Securities Exchange

14. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: Ministry of Planning and Investment

15. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ: Ministry of National Defence

16. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ: Ministry of Education and Sports

17. ກະຊວງການເງິນ: Ministry of Finance

18. ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່: Ministry of Energy and Mining

Advertisement Replay Ad
ຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມສຸກ? ລອງເອົາວິທີເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຊ້ ເພາະສາມາດເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ກັບເຈົ້າໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ໄດ້ຜົນແທ້

ຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມສຸກ? ລອງເອົາວິທີເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຊ້ ເພາະສາມາດເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ກັບເຈົ້າໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ໄດ້ຜົນແທ້

ມິຊລິນ ພູມໃຈນຳສະເໜີ MICHELIN LTX TRAIL ເພື່ອຈັບຕະຫຼາດລົດກະບະສູງ ແລະ ລົດ SUV ທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ

ມິຊລິນ ພູມໃຈນຳສະເໜີ MICHELIN LTX TRAIL ເພື່ອຈັບຕະຫຼາດລົດກະບະສູງ ແລະ ລົດ SUV ທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ