ວັນອາທິດ ທີ 5 ທັນວາ 2021

ປອມແປງເອກະສານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາໄປໃຊ້ ມີຄວາມຜິດ ຫຼື ບໍ່?

ປອມແປງເອກະສານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາໄປໃຊ້ ມີຄວາມຜິດ ຫຼື ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ອ່ານຫຼາຍອ່ານອາດຈະໄດ້ພົບກັບຂ່າວ ກ່ຽວກັບການປອມແປງເອກະສານ ຢູ່ຕາມເຄືອຂ່າຍສັງຄົມຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ການປອມແປງ ປະກາສະນິຍະບັດ, ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ, ຊື່ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມ, ໃບຕາດິນ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນສັງຄົມ. ການປອມແປງເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ດໍາເນີນໄປໂດຍມີຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງຄັກແນ່ ເຊັ່ນ: ປອມແປງໃບປະກາດ ເພື່ອນໍາເອົາໄປສະໝັກວຽກ, ປອມແປງຊື່ຂອງປຶ້ມ ເພື່ອນໍາເອົາໄປຂາຍໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ປອມແປງໃບຕາດິນ ເພື່ອນໍາເອົາໄປຕົວະຍົວະຫຼອກລວງໃຫ້ຜູ້ອື່ນຫຼົງເຊື່ອ ຫຼື ເພື່ອສໍ້ໂກງເອົາຊັບຂອງຄົນອື່ນ... ບັນດາເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ການປອມແປງເອກະສານ ຊຶ່ງສ້າງຜົນເສຍຫາຍ ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ຫຼື ສາມາດເຫັນຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງຄັກແນ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອາດຈະມີກໍລະນີທີ່ມີການປອມແປງເອກະສານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາເອກະສານນັ້ນໄປນໍາໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຫຍັງ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວຈະຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຫຼື ບໍ່. 

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຜູ້ຂຽນຂໍນໍາພາຜູ້ອ່ານມາທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດ ໃນສະຖານການປອມແປງເອກະສານ ຕາມປະມວນອາຍາສາກ່ອນວ່າ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຄືແນວໃດ. 

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 374 ວັກ 1 ກໍານົດວ່າ "ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ປອມແປງເອກະສານ, ລາຍເຊັນ, ຕາປະທັບ, ໄດ້ຕັດ, ເພີ່ມຂໍ້ຄວາມໃນເອກະສານ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ". ນອກຈາກນີ້, ວັກ 2 ຂອງມາດຕາດຽວກັນ ຍັງກໍານົດອີກວ່າ "ບຸກຄົນໃດຫາກຮູ້ວ່າແມ່ນເອກະສານປອມ ແລ້ວຍັງນໍາເອົາໄປໃຊ້ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 3,000,000 ກີບ ຫາ 10,000,000 ກີບ". 

ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກບົດບັນຍັດຂ້າງເທິງນີ້ ຜູ້ອ່ານບາງທ່ານອາດຈະມີຄໍາຖາມຕັ້ງຂຶ້ນໃນໃຈວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ ທ້າວ ກ ປອມແປງເອກະສານ ແຕ່ ທ້າວ ກ ບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາເອກະສານສະບັບດັ່ງກ່າວໄປໃຊ້ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຫຍັງ ຫຼື ຜົນເສຍຫາຍຈາກການປອມແປງເກະສານນັ້ນບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ທ້າວ ກ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຫຼື ບໍ່? ຕໍ່ກັບຄໍາຖາມນີ້ ກ່ອນອື່ນຜູ້ອ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ການກະທໍາ ຫຼື ການເມີນເສີຍໃດ ຈະຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອການກະທໍາ ຫຼື ການເມີນເສີຍນັ້ນ ມີອົງປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ເຮົາລອງມາພິຈາລະນາອົງປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດ ໃນສະຖານການປອມແປງເອກະສານ ດັ່ງນີ້: 

  • ອົງປະກອບທາງດ້ານວັດຖຸກໍາ: ການປອມແປງເອກະສານ ເປັນການລະເມີດລະບຽບການຂອງການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ຊຶ່ງກໍຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ ມາດຕາ 82 ຂໍ້ 5 ຄື ຫ້າມປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມ. 
  • ອົງປະກອບທາງດ້ານພາວະວິໄສ: ການປອມແປງເອກະສານ ສະແດງອອກດ້ວຍການສ້າງເອກະສານຂຶ້ນມາ ດ້ວຍການປອມເນື້ອໃນ, ປອມລາຍເຊັນ, ປອມຕາປະທັບ ຫຼື ໄດ້ຕັດ, ເພີ່ມຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານ. 
  • ອົງປະກອບທາງດ້ານອັດຕະວິໄສ: ການປອມແປງເອກະສານ ແມ່ນ ການກະທໍາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ. 
  • ອົງປະກອບທາງດ້ານເຈົ້າກໍາ: ເຈົ້າກໍາຂອງການກະທໍາຜິດ ໃນສະຖານການປອມແປງເອກະສານ ແມ່ນ ເຈົ້າກໍາທົ່ວໄປ ຊຶ່ງອາດຈະແມ່ນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີສະຕິສໍາປະຊັນຍະ, ບໍ່ເປັນຄົນບ້າເສຍຈິດ ແລະ ເຖິງກະສຽນອາຍຸທາງອາຍາ ສິບຫ້າປີຂຶ້ນໄປ. 

ຜູ້ອ່ານຈະເຫັນວ່າ ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການປອມແປງເອກະສານ ບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນອົງປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດ ໃນສະຖານດັ່ງກ່າວແຕ່ປະການໃດ ໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ມີການປອມແປງເອກະສານຂຶ້ນມາ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາໄປໃຊ້ກໍຕາມ ຫຼື ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່ ກໍຕາມ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ເນື່ອງຈາກວ່າລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ຊຶ່ງກໍຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ ໄດ້ຖືກລະເມີດຈາກການກະທໍາ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາໃນອົງປະກອບທາງດ້ານວັດຖຸກໍານັ້ນ. 

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ທ້າວ ກ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ໃນສະຖານການປອມແປງເອກະສານ ເຖິງວ່າ ທ້າວ ກ ຈະບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາເອກະສານທີ່ຕົນປອມແປງນັ້ນໄປໃຊ້ກໍຕາມ ແຕ່ການປອມແປງເອກະສານ ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ ມາດຕາ 82 ຂໍ້ 5 ຊຶ່ງແມ່ນສາຍພົວພັນສັງຄົມທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕະຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດຈາກການກະທໍາຂອງ ທ້າວ ກ ນັ້ນເອງ. 


ບົດຄວາມໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ 

ອ້າງອີງ: 

  • ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017
Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ