ວັນອາທິດ ທີ 5 ທັນວາ 2021

ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ສົ່ງເສີມນັກຮຽນທຸກຍາກ-ດ້ອຍໂອກາດ ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 100 ກວ່າຄົນ

ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ສົ່ງເສີມນັກຮຽນທຸກຍາກ-ດ້ອຍໂອກາດ ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 100 ກວ່າຄົນ

ອີງຕາມລາຍງາຍຂອງທ່ານ ປອ ບຸນມີ ພອນສະຫວັນ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ໄດ້ລາຍງານການແກ້ໄຂຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນທີ່ຖືກຜົນກະທົບທາງທໍາມະຊາດ ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຊັ້ນສູງທົ່ວປະເທດ ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຖືສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມນັກຮຽນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າສຶກສາຕໍ່, ຊຶ່ງສົກຮຽນ 2019-2020 ໄດ້ຍົກເວັ້ນຄ່າລົງທະບຽນຮຽນສໍາລັບນັກສຶກສາ ປີທີ 2-ປີທີ 4 ທັງໝົດ 67 ຄົນ ຄິດມູນຄ່າທັງໝົດ 43,390,000 ກີບ ແລະ ຍົກເວັ້າຄ່າຫໍພັກ ຈໍານວນ 38 ຄົນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 8,500,000 ກີບ ແລະ ສໍາລັບປີທີ 1 ໄດ້ຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຈາກແຂວງເຊກອງ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຂອງໂຄງການຊັນໂຫບ (ໃຕ້ຫວັນ). ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງໄດ້ຍົກເວັ້ນຄ່າຫໍພັກ ຈໍານວນ 20 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 6 ລ້ານກີບ ແລະ ນະໂຍບາຍນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຈາກແຂວງອັດຕະປື ຈໍານວນ 29 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ ໂດຍທຶນສະໜັບສະໜຸນພາຍໃຕ້ໂຄງການ SK ຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 1,005,080,000 ກີບ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາຈາກເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຖືກຜົນກະທົບທາງທໍາມະຊາດ ຈໍານວນ 49 ຄົນ, ຍິງ 29 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ ຈໍານວນ 26 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ ໂດຍໄດ້ມີການນະໂຍບາຍຄ່າຮຽນ ແລະ ນະໂຍບາຍຄ່າຫໍພັກ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 80,960,001 ກີບ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ, ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ້ອມດຽວກັນກັນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການສົ່ງເສີມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທຸກຍາກ, ເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເພດຍິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮັກຊາດ, ມີອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ປະກອບດ້ວຍຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ, ກຽມພ້ອມປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ. ສໍາລັບປັດຈຸບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ໄດ້ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ທັງໝົດ 11,506 ຄົນ, ຍິງ 4,829 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ລະດັບປະລິນຍາຕີ ມີ 8,514 ຄົນ, ຍິງ 3,698 ຄົນ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ ມີ 2,992 ຄົນ, ຍິງ 1,131 ຄົນ.

ສໍາລັບແຜນທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ, ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງນັກສຶກສາຜູ້ທຸກຍາກ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເພດຍິງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ 4 ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ທາງມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງວຽກງານທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງທຶນພາຍໃນ ເພື່ອສົ່ງເສີມນັກສຶກສາຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສືບຕໍ່ອອກແຮງຍາດແຍ່ງທຶນສົ່ງເສີມການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນດີ ແລະ ຮຽນເກັ່ງ ຈາກອົງການ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້ານັກສຶກສາຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເພດຍິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ 4 ພາກໃຕ້.

(ໜຸ່ມໂສດ)

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ